Deklaracja dostępności – posłuchaj


Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (Księgarnia OKiS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Księgarnia OKiS.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-04

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich, przeprowadzono natomiast testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA dające pozytywne rezultaty.
 • mapa jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: dostepnosc@okis.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713 700 229. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji :

 • brak ogólnego planu budynku,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • brak planów tyflograficznych,
 • pętla indukcyjna w sekretariacie OKiS
 • toalety w budynku OKIS nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku OKIS i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w okolicy wskazanych budynków znajdują się przystanki komunikacji miejskiej,
 • siedziba Ośrodka Kultury i Sztuki ze względu na ustanowiony zakaz parkowania w Rynku, nie dysponuje miejscami parkingowymi. Najbliższe miejsca parkingowe, w tym również dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na ul. Kurzy Targ i pozostają pod zarządem Gminy Wrocław,
 • zespół budynków Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24-27, 50-101 Wrocław, który nie spełnia wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Ośrodek Kultury i Sztuki posiada jednak ekspertyzę odstępstw przeciwpożarowych – „Ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego z kwietnia 2018 roku uzupełnione o Postanowienie nr WZ.5595.163.2.2018 z dnia 7.08.2018 r. oraz Postanowienie nr WZ.5595.163.3.2018 z dnia 7.08.2018 roku, które są do wglądu w siedzibie OKiS we Wrocławiu.

Punkt obsługi klienta Księgarni OKiSznajduje się na II piętrze siedziby OKiS  w dziale administracji (pok.12). Jest możliwość skorzystania w OKiS z tłumacza języka migowego on-line. Usługa realizowana jest przez Polski Związek Głuchych.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możliwy jest po przejściu na poniższą stronę:

Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich